RW314 Gelyklopendheid - CS314 Concurrency

This course covers the principles of concurrent systems and process management.
Die kursus dek die prinsiepe van gelyklopende stelsels en prosesbestuur.

Please note that the webiste for this course is available on SunLearn.
Neem asseblief kennis dat die webblad vir hierdie kursus op SunLearn beskikbaar is.

Dr. Cornelia P. Inggs
Computer Science